COVID-19

Posted on by

 

NOWE OBOSTRZENIA W POLSCE –                     OD 12  DO 28 LUTEGO 2021

– Wdrożone warunkowo na dwa tygodnie
– Nadal obowiązuje reżim sanitarny

 1. Hotele  – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).

2. Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.

3. Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne.

4. Stoki otwarte.

5. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.

6. Siłownie dalej zamknięte.

7. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i z dostawą.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWARANTANNY I PRZYPADKÓW ZWOLNIENIA Z NIEJ W ZAKRESIE  WJAZDU I WYJAZDU NA TERYTORIUM POLSKI

Obowiązek kwarantanny przy wjeździe do/z Polski dla obywateli UE dotyczy osób podróżujących środkami transportu publicznego (samolot, pociąg, autobus itp.), a nie środkami transportu indywidualnego, np. własnym samochodem.

Przypadki, w których cudzoziemcy są zwolnieni z kwarantanny https://strazgraniczna.pl/pl/covid-19-wjazd-do-polsk/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html

– dyplomaci

– studenci i uczniowie polskich szkół, którzy mają stałe miejsce zamieszkania poza granicami Polski

– “osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) w trakcie wykonywania działalności zawodowej, gospodarczej lub zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa sąsiedniego.”.

– “obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu odbycia podróży przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu (ważne od 30 grudnia , 2020 .)” – wygląda więc na to, że nie wystarczy, aby obywatele Portugalii zamieszkiwali w Polsce, aby być zwolnionym z kwarantanny, muszą udowodnić swój powrót/wjazd do Polski z powodów zawodowych lub edukacyjnych.

“Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są między innymi następujące osoby:

1) osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, tj. osoby, które otrzymały pełny 2-dawkowy schemat szczepienia (osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę uważane są za będące w trakcie szczepienia i nie zostały zaszczepione w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów),

2) osoby, u których badania na obecność SARS-CoV-2 dały wynik ujemny.

W przypadku zwolnienia z kwarantanny przestrzegane są wyniki testów na antygen i RT-PCR (molekularnych, genetycznych), tj. testów wykonanych metodami wskazanymi w kryteriach laboratoryjnych zawartych w aktualnej definicji przypadku COVID-19 z dnia 31 października 2020 r. 

Ujemne wyniki przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne i kasetowe) nie zwalniają jednak z obowiązku poddania się kwarantannie.

Badanie na obecność SARS-CoV-2:

– w momencie przekraczania granicy z Polską, wynik testu nie może być starszy niż 2 dni od momentu uzyskania wyniku testu,

– musi być wykonany za granicą przed powrotem / wjazdem do Polski (test wykonany w Polsce przed wyjazdem za granicę nie zwalnia z kwarantanny po powrocie z zagranicy, jeśli od uzyskania wyniku testu minęły 2 dni),

– wykonanie testu komercyjnego po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku kwarantanny.”

 

 

W nawiązaniu do Dekretu Rady Ministrów Portugalii z dnia 28.01.21 został opublikowany Dekret uzupełniający w dniu 29.01.21. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym, od 31 stycznia br. władze portugalskie wprowadzają następujące restrykcje  dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej, które obowiązywać będą do 14 lutego br.:

 1. Połączenia lotnicze między Portugalią i Wielką Brytanią oraz Brazylią pozostają zawieszone.
 1. W odniesieniu do państw członkowskich UE i Strefy Schengen wprowadza się podział krajów na trzy kategorie, pod względem liczby zakażeń:
 • mniej niż 150 zakażeń na 100 tys. mieszkańców – Pasażerowie przylatujący z tych krajów nie podlegają restrykcjom. 
  (Finlandia, Norwegia)
 • 150-500 zakażeń na 100 tys. mieszkańców – Podróżni przylatujący z tych krajów zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu.
  (Austria, Belgia, Cypr, Chorwacja, Dania, Francja, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy)
 • powyżej 500 zakażeń na 100 tys. mieszkańców – Podróżni przylatujący z tych krajów zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu, a po przylocie poddać się 14-dniowej kwarantannie w miejscu zamieszkania/zakwaterowania lub w miejscu wskazanym przez służby sanitarne. Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są pasażerowie  odbywający podróż z powodów uzasadnionych, posiadający bilet świadczący o zamiarze opuszczenia terytorium Portugalii w ciągu 48 godzin.
  (Czechy, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa Słowenia) 
 1. W odniesieniu do państw trzecich:
 • Pasażerowie podróżujący z krajów i regionów oznaczonych w zaleceniach Rady Unii Europejskiej (UE)2020/912 kolorem zielonym (kraje bezpieczne) zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Zezwala się na wjazd na terytorium Portugalii obywateli i rezydentów tych państw / regionów również jeżeli w drodze do Portugalii przesiadali się lub przejeżdżali przez terytorium państwa nieujętego na liście państw bezpiecznych.
  (Australia, Chiny, Hong Kong, Korea Południowa, Makao, Nowa Zelandia, Rwanda, Singapur, Tajlandia)
 • Pasażerowie przylatujący z pozostałych krajów będą mogli wjechać na terytorium Portugalii wyłącznie w przypadku podróży koniecznych. Jako podróże konieczne rozumie się podróże o charakterze zawodowym, związane ze studiami, konieczne podróże o charakterze rodzinnym, z powodów zdrowotnych lub humanitarnych.
 • Z państw trzecich na terytorium Portugalii wjechać mogą obywatele krajów UE i Strefy Schengen oraz ich rodzin oraz obywatele krajów trzecich będących rezydentami w krajach. UE i Strefy Schengen.
 1. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 2 lat. 

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Diário da República.

Nowe restrykcje w Portugalii do 14 lutego 2021

Komunikat Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2021 r.

Rada Ministrów zatwierdziła dekret wprowadzający szereg zmian do środków regulujących przedłużenie stanu wyjątkowego ogłoszonego przez Prezydenta Republiki. Niniejszy dekret wchodzi w życie o godzinie 00:00 dnia 31 stycznia 2021 r. i pozostaje w mocy do godziny 23:59 dnia 14 lutego 2021 r.

Główne zmiany to:

–  zawieszenie, do 5 lutego 2021 r., działalności oświatowej i wychowawczej publicznych, prywatnych i spółdzielczych placówek oświatowych oraz sektora społecznego i solidarnościowego, jak również wychowania przedszkolnego,  szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego; działalność ta zostanie wznowiona od 8 lutego 2021 r., w trybie zdalnym;

– zawieszenie ww zajęć i oraz system zdalny nie powoduje zmian w realizacji testów i egzaminów z międzynarodowych programów nauczania;

– w razie potrzeby, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w szkołach, a także w ośrodkach integracyjnych oraz wspierających naukę może być udzielana osobiście pomoc terapeutyczna tym uczniom, dla których uruchomiono dodatkowe środki;

– ograniczenie możliwości wyjazdu z kraju przez obywateli portugalskich środkami transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, rzecznego i morskiego, z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w dekrecie;

– przywrócenie kontroli osób na granicach lądowych, zgodnie z warunkami przewidzianymi w dekrecie;

– możliwość zawieszenia lotów i podjęcia decyzji o obowiązku przymusowej izolacji pasażerów po przylocie, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją epidemiologiczną;

– możliwość, aby ośrodki świadczące opiekę zdrowotną w ramach krajowej służby zdrowia mogły wyjątkowo zatrudniać, maksymalnie na okres jednego roku, osoby posiadające stopień naukowy nadany przez zagraniczną instytucję szkolnictwa wyższego w dziedzinie medycyny i pielęgniarstwa, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Polski Rząd Rząd przedstawił nowe przepisy obowiązujące po 1 lutego 2021.

W Polsce od 1 lutego 2021 r. otwarte są galerie komercyjne, muzea i galerie sztuki. Następujące ograniczenia pozostają w mocy:
– Obowiązkowa kwarantanna (10 dni) dla osób, które wjeżdżają na terytorium kraju środkami transportu publicznego; z kwarantanny zwolnione są m.in. osoby już zaszczepione przeciwko VOCID-19 oraz osoby, które w ciągu 48 godzin przed wjazdem na terytorium Polski uzyskały ujemny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (wynik musi być przedstawiony w języku polskim ue w języku angielskim).

– hotele zamknięte,

– infrastruktura sportowa dostępna wyłącznie dla sportu zawodowego;

– restauracje – ograniczenie działalności do usług na wynos lub z dostawą do domu;

– spotkania – ograniczenie do 5 osób;

– zakaz organizowania małżeństw, komunii i pogrzebów,

– siłownie i zamknięte parki wodne,

– kościoły i sklepy – ograniczenie liczby osób: 1 osoba na 15 m2.

 

Zgodnie z rozporządzeniem  nº666-B/2021 zostały przedłużone ograniczenia dotyczące ruchu lotniczego do i z Portugalii

Link:

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/images/GADG/Viajar_para_Portugal__Vers%C3%A3o_25pdf.pdf

 

Nowe restrykcje w Portugalii od 15 stycznia 2021:

 

Stan wyjatkowy w Portugalii 24.12.2020-7.01.2021

Na mocy dekretu Prezydenta Republiki Portugalii n.º 66-A/2020 z 17 grudnia br. potwierdzającego postanowienia dekretu 11/2020 z 6.12.2020, w Portugalii przywrócony zostanie stan wyjątkowy w dniach do 24 grudnia br. do 7 stycznia 2021

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151557411/details/maximized

Nowe restrykcje w Polsce.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 Dz.U.poz.2316 została wprowadzona narodowa kwarantanna w Polsce od 28 grudnia do 17 stycznia. Osoby wracające z zagranicy muszą poddać się 10 dniowej kwarantannie.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-etap-odpowiedzialnosci-i-wprowadzamy-dodatkowe-ograniczenia

 

 

Aktualne informacje na temat restrykcji z powodu pandemii w Polsce:

Aktualne informacje na temat restrykcji z powodu pandemii w Portugalii:

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w Polsce od 20.04.20

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy     

 

01.04.2020 Novas restrições na Polónia.

A partir de amanhã, dia 1 de abril, entram em vigor novas restrições do Governo na Polónia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

ATENÇÃO – VOOS DA LOT TERMINARÃO NO DIA 5 DE ABRIL

Segundo informação publicitada por Agência Noticiosa PAP voos especial LOT ao abrigo programa #LOTdoDomu devem terminar dia 5 de abril. Companhias aéreas que ainda estão a voar entre países europeus também estão a terminar voos ainda disponibilizam. Confirme com companhias aéreas qual data limite para adquirir bilhetes de regresso a Portugal (de momento só com escala).
Segundo apuramos, KLM e Easy Jet já não estarão a voar da Polónia.

 

ATENÇÃO. Compra dos bilhetes na LOT

informamos que não haverá mais voos diretos Varsóvia – Lisboa organizados pela companhia aérea LOT.

No entanto, existe ainda possibilidade de comprar bilhetes para voos organizados pela LOT de Varsóvia para outras cidades europeias que têm conexão com Portugal. Mas essas conexões terão que ser verificadas individualmente pelos interessados.

A Embaixada de Portugal em Varsóvia informará LOT da existência de cidadãos portugueses que querem comprar bilhetes para os ainda existentes voos no plano da LOT e transmitirá os dados das pessoas interessadas na compra dos bilhetes à companhia aérea. 

Todos os interessados na compra de bilhete, devem primeiro encontrar no plano de voos da LOT,: https://www.lot.com/pl/pl/rozklad-lotow o voo para o qual pretendem comprar bilhete e enviar mensagem para o endereço de email da Embaixada de Portugal em Varsóvia varsovia@mne.pt, com as informações seguintes:

– nome próprio e apelido

– nº do documento de identificação (CC ou passaporte)

– data de nascimento

– número de telefone actual

– e-mail

– identificação do voo concreto que foi escolhido (data, hora e destino)

 

Embaixada trasmitirá esses dados à LOT e Call Centrer da LOT entrará em contato telefónico com todas as pessoas que enviaram emails com os seus dados e indicação do destino, data e hora do voo escolhido para efetuar a venda do bilhete.

 

A Embaixada de Portugal em Varsóvia informa também que s preço dos bilhetes são da exclusiva responsabilidade da LOT.

 • Loty z Lotniska Chopina w dniu 23.03.2020

 

ATENÇÃO URGENTE

LOT ALTEROU PROCEDIMENTO VENDA DE BILHETES PARA VOO DE SEXTA-FEIRA DIA 20 ÀS 08H50. OS PORTUGUESES QUE QUEIRAM COMPRAR BILHETE DEVEM ENVIAR AGORA EMAIL PARA A EMBAIXADA EM VARSÓVIA varsovia@mne.pt COM NOME COMPLETO, NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO (CARTÃO DE CIDADÃO) E NUMERO DE TEELFONE. LOT ENTRARÁ DEPOIS DIRETAMENTE EM CONTACTO COM INTERESSADOS PARA VENDER OS BILHETES.

 

PILNE – najblizszy lot do Portugalii – 20 marca 2020 o  godz. 8.50

LOT otworzyl sprzedaz biletow na rejs z Warszawy do Lizbony w piątek dnia 20.03.2020 o 8.50. Zainteresowani mogą kupić bilety bezpośrednio na stronie: www.lot.com – wylot z Warszawy – przylot do Lizbony w opcji one way flight. 

 

Lista szpitali z oddziałami zakaźnymi

oddziały_zakaźne_12032020

PILNE. Loty czarterowe LOT do Portugalii

Polski rząd informuje, że cudzoziemcy chcący wyjechać z Polski i wrócić do swoich krajów mogą korzystać z lotów czarterowych, które organizują linie lotnicze LOT. Bilety można kupić bezpośrednio na stronie www.lot.com

 

Lista przejść na granicy polsko-niemieckiej i rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia:

Ruch samochodowy (przejścia całodobowe)

 1. JĘDRZYCHOWICE
 2. OLSZYNA – FORST
 3. ŚWIECKO – FRANKFURT n. ODRĄ
 4. KRAJNIK DOLNY – SCHWEDT
 5. KOŁBASKOWO – POMELLEN 
 6. ŚWINOUJŚCIE – GARTZ

 

Ruch pieszy (przejścia całodobowe)

 1. GUBIN – GUBEN
 2. SŁUBICE – FRANKFURT n. ODRĄ
 3. KOSTRZYN n. ODRĄ – KIETZ

 

UWAGA!

Międzynarodowy osobowy transport kolejowy i lotniczy z Polską zostaje zawieszony.

 

Video z zaleceniami DGS jakie środki zapobiegawcze należy przedsięwziać w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia:

https://www.dgs.pt/corona-virus/materiais-de-divulgacao.aspx

https://twitter.com/govpt/status/1236742061480718336 

 

Informacje na temat sytuacji w Polsce:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus

W razie nagłego wypadku medycznego lub zaobserwowanych u siebie objawów zadzwoń:

800 190 590numer infolinii Polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP apeluje o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, w szczególności z serwisów instytucji publicznych:
www.gis.gov.pl
gov.pl/koronawirus
www.gov.pl/zdrowie  

W razie potrzeby mozna dzwonić pod konsularny numer alarmowy:

 +48 781 159 430   

Można również dzwonić pod następujące numery:

 +48 504 702 319                                                                                                          +48 609 097 871