Nowe restrykcje w Portugalii obowiązujące do 14 lutego br.

Komunikat Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2021 r.

  1. 1) Rada Ministrów zatwierdziła dekret wprowadzający szereg zmian do środków regulujących przedłużenie stanu wyjątkowego ogłoszonego przez Prezydenta Republiki. Niniejszy dekret wchodzi w życie o godzinie 00:00 dnia 31 stycznia 2021 r. i utrzymuje system w mocy do godziny 23:59 dnia 14 lutego 2021 r.

Główne wprowadzone zmiany to:

– zawieszenie działalności oświatowej i wychowawczej publicznych, prywatnych i spółdzielczych placówek oświatowych oraz sektora społecznego i solidarnościowego, wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego obowiązuje do 5 lutego 2021 r., a działalność ta zostanie wznowiona od 8 lutego w trybie zdalnym;

– zawieszenie tych zajęć i system nieuczestniczenia w nich nie utrudniają przeprowadzania testów lub egzaminów z międzynarodowych programów nauczania;

– w razie potrzeby pomoc terapeutyczna udzielana w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w szkołach, a także w ośrodkach integracyjnych, jak również przyjmowanie w jednostkach zintegrowanych z ośrodkami wspierającymi uczenie się, może być udzielana osobiście tym uczniom, dla których uruchomiono dodatkowe środki;

– ograniczenie możliwości podróżowania poza kontynent przez obywateli portugalskich wszelkimi środkami, a mianowicie drogowymi, kolejowymi, lotniczymi, rzecznymi lub morskimi, bez uszczerbku dla wyjątków przewidzianych w dekrecie;

– przywrócenie kontroli osób na granicach lądowych, zgodnie z warunkami przewidzianymi w dekrecie;

– możliwość zawieszenia lotów i podjęcia decyzji o obowiązku przymusowej izolacji pasażerów po przylocie, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją epidemiologiczną;

– możliwość, aby ośrodki świadczące opiekę zdrowotną w ramach krajowej służby zdrowia mogły wyjątkowo zatrudniać, maksymalnie na okres jednego roku, osoby posiadające stopień naukowy nadany przez zagraniczną instytucję szkolnictwa wyższego w dziedzinie medycyny i pielęgniarstwa, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.