25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet mam przyjemność uczcić rozpoczęcie dorocznej kampanii “UNiTE na rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet”, zainicjowanej przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2008 roku.

Kampania potrwa do 10 grudnia, Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i jest w tym roku prowadzona pod hasłem “Orange the World: Znajdź, Odpowiedz, Zapobiegaj, Zbieraj!”. Elementy kampanii są dostępne na stronie internetowej Komisji ds. Obywatelstwa i Równości Płci pod adresem https://www.cig.gov.pt/

W tym kontekście chciałbym podkreślić następujące środki wdrożone przez Portugalię w celu zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt w czasie pandemii COVID-19, a szczególnie przemocy domowej, wymienione w dokumencie “Portugal and the Promotion of Human Rights in Times of Pandemic of COVID-19” przygotowanym przez Krajową Komisję Praw Człowieka, dostępnym w języku angielskim na stronie internetowej https://direitoshumanos.mne.gov.pt/en/

 • Środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia ofiarom przemocy domowej, w związku ze zwiększonym ryzykiem przemocy w czasie izolacji koniecznej do opanowania COVID-19;
 • Z jednej strony szerokie rozpowszechnianie informacji (https://www.cig.gov.pt/acoes-noterreno/protocolos/violencia-domestica/) na temat usług i infolinii ze wsparciem, porad i alarmów bezpieczeństwa:
  • Kampania #SecurityInisolation na portalach społecznościowych, w telewizji, radiu i prasie, przypominająca ofiarom o tym, że mogą prosić o pomoc, informująca o usługach wsparcia i ostrzegająca społeczność o konieczności zachowania czujności, pomocy i zgłaszania sytuacji przemocy domowej. Materiały te są również dostępne w 8 językach (arabski, bengalski, francuski, hindi, angielski, mandaryński, nepalski i rosyjski) oraz w języku migowym;
  • Rozpowszechnianie lokalnych list kontaktowych struktur i rozwiązań istniejących w ramach powiatów i gmin;
  • Rozpowszechnianie informacji i porad dotyczących bezpieczeństwa dla ofiar przemocy domowej w izolacji;
  • Rozpowszechnianie porad tak, aby sąsiedzi byli czujni i pomocni;
  • Promowanie rozwieszania i dystrybucji informacji w przestrzeniach publicznych, przy współpracy firm dystrybucyjnych, transportu, stacji benzynowych, aptek oraz we współpracy z gminami i służbami publicznymi;
  • Publikacja informacji na temat środków zaradczych przyjętych na stronie internetowej Estamos ON;
  • Rozpowszechnianie wytycznych prewencyjnych, uwrażliwienie świadomości społecznej i wzmacnianie znaczenia ujawniania przestępstw przemocy domowej przez Siły i Służby Bezpieczeństwa, poprzez ich oficjalne portale społecznościowe i regularną współpracę z mediami.
 • Wzmocnienie i zróżnicowanie kanałów ułatwiających składanie wniosków przez ofiary:
 • Udostępnienie krajowej infolinii – 800 202 148 (bezpłatna, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę);
 • Stworzenie nowego adresu e-mail (violencia.covid@cig.gov.pt) dostępnej dla ofiar i specjalistów;
 • Stworzenie przez Fundację Vodafone nowej, bezpłatnej i poufnej linii SMS 3060, aby ofiary mogły wysyłać pisemne prośby o pomoc;
 • Ustanowienie mechanizmu koordynacji między Komisją ds. Obywatelstwa i Równości Kobiet i Mężczyzn (CIG) a siłami bezpieczeństwa, który umożliwia natychmiastowe wysłanie patrolu w celu zweryfikowania na miejscu przypadków uznanych za obarczone wysokim ryzykiem, zwiększając w ten sposób szybkość reakcji na wnioski o pomoc;
 • Wdrożenie przez Policję Bezpieczeństwa Publicznego (PSP) operacji “Solidarność nie ma wieku”, która ma na celu wykrycie przypadków wrażliwości społecznej, o większej podatności fizycznej i psychicznej oraz podejrzeń o przestępstwa przemocy domowej lub innych, które atakują życie lub integralność fizyczną;
 • Stworzenie, również przez PSP, specjalnego adresu mail o charakterze instytucjonalnym (violenciadomestica@psp.pt) w celu ułatwienia składania doniesień o złym traktowaniu i przemocy domowej, a tym samym przyczynienia się do wzmocnienia zapobiegania i zwalczania tego typu przestępstw podczas pandemii COVID-19.
 • Wydawanie publikacji, plakatów i infografii rozpowszechnianych na portalach społecznościowych DGS, zawierających przesłania skierowane do ludności na temat sposobów promowania zdrowych stosunków w kontekście COVIDC19 oraz sposobów zwracania się o pomoc. Inicjatywy te wchodzą w zakres interwencji Narodowego Programu Zdrowia Dzieci i Młodzieży oraz Narodowego Programu Zapobiegania Przemocy w Cyklu Życia, który obejmuje Akcję na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Zagrożonej oraz Akcję na rzecz Zdrowia w zakresie Płci, Przemocy i Cyklu Życia. Wyróżnione zostały następujące tematy:

o Promocja rodzicielstwa i zdrowych relacji;

o Ochrona dzieci i osób najbardziej wrażliwych;

o Jak ofiara może zwrócić się o pomoc.

 

 • Wzmocnienie istniejących struktur i usług wsparcia dla ofiar:
  • Utrzymanie działalności wszystkich służb odpowiedzialnych za wspieranie, udzielanie schronienia i transport ofiar, świadczonych przez Krajową Sieć Wspierania Ofiar Przemocy Domowej, uznanych za usługi podstawowe. Ponadto wydano zalecenia/wyjaśnienia w kontekście sytuacji kryzysowych (zwłaszcza w dziedzinie edukacji i zdrowia), określono potrzeby i reakcje w czasie pandemii i po jej wystąpieniu oraz udoskonalono narzędzia monitorowania, aby umożliwić ścisłe i regularne monitorowanie przypadków w sieci;
  • Otwarcie dwóch tymczasowych, awaryjnych ośrodków opieki, z wolnymi miejscami dla 100 osób;
  • Wydłużenie okresu przyjmowania w schroniskach i reagowania na nagłe przypadki;
  • Zdefiniowanie schematu działania i powiązania między CIG i INEM dla podejrzanych przypadków COVID-19 w strukturach opieki i ochrony;
  • Przyjęcie planów awaryjnych (w tym pomieszczeń izolacyjnych) i planów działania w strukturach wraz z pilnymi środkami zaradczymi, takimi jak:

– Tworzenie/wzmacnianie środków komunikacji/zdalnej pomocy, takich jak wideo-rozmowa, SMS, Messenger, WhatsApp i e-mail, utrzymywanie możliwość bezpośredniej pomocy w nagłych sytuacjach, z zespołami w razie sytuacji awaryjnych pracujących na zmianę;

– Monitorowanie sytuacji w ramach działań następczych z większą regularnością oraz przydzielanie zespołu do pilnych sytuacji i wniosków;

– Bliskie powiązanie z innymi służbami i gminami w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie przyjmowania potrzebujących.

o Nawiązanie partnerstwa z różnymi podmiotami i firmami w celu zagwarantowania usług sieciowych dostaw niezbędnych towarów i zasobów w okresie zagrożenia oraz zapewnienia dzieciom przebywającym w ośrodkach możliwości udziału w zajęciach i na lekcjach zdalnych w szkołach;

o Intensyfikacja działań sił bezpieczeństwa w zakresie przemocy domowej w celu weryfikacji ewentualnych sytuacji wysokiego ryzyka oraz inicjowania działań na rzecz ochrony ofiar, uznając tego rodzaju przestępstwa za priorytetowe;

 • Zacieśnienie współpracy między krajowym programem zdrowia psychicznego a krajową siecią wsparcia dla ofiar przemocy domowej w celu zapewnienia szybkiego wsparcia dla ofiar przemocy domowej ze strony regionalnych i lokalnych służb zdrowia psychicznego;
 • Dostarczenie wszystkim komisjom ds. ochrony dzieci i młodzieży szczegółowych wytycznych dotyczących procedur w przypadkach przemocy domowej podczas pandemii;
 • Mobilizacja wszystkich partnerów gospodarki społecznej, angażujących wszystkich specjalistów w identyfikację i kierowanie przypadków przemocy domowej, w szczególności w odniesieniu do ofiar szczególnie narażonych, osób starszych, dzieci i młodzieży;
 • Decyzja, w kontekście uwolnienia środków ze zwrotów w ramach PT2020 oraz w celu wsparcia, w drodze wyjątku, płynności podmiotów, o dokonaniu płatności w formie zaliczek na poczet wniosków o zwrot złożonych przez beneficjentów (niniejsza decyzja w sprawie płatności jest wydawana po upływie 30 dni roboczych);
 • Organizacja w maju 2020 roku spotkania z organizacjami zajmującymi się interwencją w kwestii okaleczaniem żeńskich narządów płciowych, którego celem była refleksja nad rzeczywistością w kontekście pandemii oraz określenie potrzeb i reakcji w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Pragnę również podkreślić, że w dniu dzisiejszym odbędzie się prezentacja Paktu Przeciwko Przemocy przez Komisję na rzecz Obywatelstwa i Równości Płci. Wirtualną prezentację, rozpoczynającą się o godz. 16.00 (15.00 w Portugalii kontynentalnej), można śledzić na platformie Zoom pod adresem https://us02web.zoom.us/j/87914826453, z udziałem J. E. Pani Minister Stanu Rady Ministrów oraz J.E. Pani Sekretarz Stanu ds. Obywatelstwa i Równości.

                                                                                  Luís Cabaço

                                                                   Ambasador Portugalii w Warszawie

                                                                                   25 listopada 2020