Stan wyjątkowy w Portugalii w dniach 9 – 23 listopada 2020

Komunikat nadzwyczajnej Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2020 r.
1. Rada Ministrów zatwierdziła dziś dekret wprowadzający w życie ogłoszenie przez Prezydenta Republiki stanu wyjątkowego na 15 dni, od godziny 00:00 w dniu 9 listopada do godziny 23:59 w dniu 23 listopada. 

Na mocy powyższego rozporządzenia wprowadzono następujące zakazy:

  • zakaz poruszania się w gminach o wysokim ryzyku, w miejscach publicznych i na ulicach codziennie między 23.00 a 05.00, a także w soboty i niedziele między 13.00 a 05.00, z wyjątkiem pilnych i uzasadnionych sytuacji;
  • możliwość dokonywania pomiarów temperatury ciała środkami nieinwazyjnymi w ramach kontroli dostępu do miejsca pracy, służb lub instytucji publicznych, placówek oświatowych oraz pomieszczeń handlowych, kulturalnych lub sportowych, środków transportu, w obiektach mieszkalnych, placówkach służby zdrowia, zakładach karnych lub ośrodkach oświatowych, a także dostępu do kontrolowanego miejsca, może zostać uniemożliwiona w każdym przypadku, gdy odmawia się dokonania pomiaru temperatury ciała lub gdy dana osoba wykazuje wynik wyższy od normalnej temperatury ciała;
  • Mogą być poddani obowiązkowi badań diagnostycznych SARS-CoV-2: pracownicy, użytkownicy i odwiedzający zakłady opieki zdrowotnej i struktury mieszkaniowe dla osób starszych, jednostki zintegrowanej opieki ciągłej RNCCI oraz inne ośrodki przeznaczone dla osób starszych, dzieci,  młodzieży i osób niepełnosprawnych, pracownicy Służby  Więziennej, . To samo dotyczy użytkowników i pracowników Dyrekcji Generalnej ds. Resocjalizacji  i młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczo-edukacyjnych oraz osoby ich odwiedzające, pracownicy instytucji szkolnictwa wyższego, jak również osoby wjeżdżające i wyjeżdżające z terytorium kraju  drogą powietrzną lub morską, a także osoby pragnące dostać się do miejsc określonych przez systemy Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia (DGS);
  • wzmocnienie zdolności organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w zakresie badań przesiewowych;
  • możliwość przejęcia sektora prywatnego i społecznego;
  • mobilizacja zasobów ludzkich na potrzeby kontroli pandemii.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=380