Setna rocznica urodzin Amálii Rodrigues.

Z okazji obchodzonej w tym roku setnej rocznicy urodzin Amálii Rodrigues, zapraszamy na spotkanie poświęcone tej wybitnej portugalskiej wokalistce, ale także samemu fado w dniu
 
1 grudnia o godz. 18.00 na FB:
 
 
W spotkaniu wezmą udział Prezes Stowarzyszenia Miłośników Portugalii „My Lisbon Story”, Tomasz Giza, i wykładowczyni Uniwersytetu Poznańskiego oraz reprezentantka poznańskiego Instytutu Camõesa, Grażyna Jadwiszczak. Dodatkowo tego wieczoru będziemy mieli okazję wysłuchać przygotowanych specjalnie na tę okazję nowych aranżacji utworów fado wykonanych przez João de Sousę & trio Bastarda.
 
Będzie to czwarte wydarzenie z cyklu Jesiennych spotkań z literaturą portugalską i o Portugalii organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Portugalii, nad którym patronat objęli Instytut Camõesa w Warszawie oraz Ambasada Portugalii w Warszawie.
wiecej:

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet mam przyjemność uczcić rozpoczęcie dorocznej kampanii “UNiTE na rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet”, zainicjowanej przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2008 roku.

Kampania potrwa do 10 grudnia, Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i jest w tym roku prowadzona pod hasłem “Orange the World: Znajdź, Odpowiedz, Zapobiegaj, Zbieraj!”. Elementy kampanii są dostępne na stronie internetowej Komisji ds. Obywatelstwa i Równości Płci pod adresem https://www.cig.gov.pt/

W tym kontekście chciałbym podkreślić następujące środki wdrożone przez Portugalię w celu zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt w czasie pandemii COVID-19, a szczególnie przemocy domowej, wymienione w dokumencie “Portugal and the Promotion of Human Rights in Times of Pandemic of COVID-19” przygotowanym przez Krajową Komisję Praw Człowieka, dostępnym w języku angielskim na stronie internetowej https://direitoshumanos.mne.gov.pt/en/

 • Środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia ofiarom przemocy domowej, w związku ze zwiększonym ryzykiem przemocy w czasie izolacji koniecznej do opanowania COVID-19;
 • Z jednej strony szerokie rozpowszechnianie informacji (https://www.cig.gov.pt/acoes-noterreno/protocolos/violencia-domestica/) na temat usług i infolinii ze wsparciem, porad i alarmów bezpieczeństwa:
  • Kampania #SecurityInisolation na portalach społecznościowych, w telewizji, radiu i prasie, przypominająca ofiarom o tym, że mogą prosić o pomoc, informująca o usługach wsparcia i ostrzegająca społeczność o konieczności zachowania czujności, pomocy i zgłaszania sytuacji przemocy domowej. Materiały te są również dostępne w 8 językach (arabski, bengalski, francuski, hindi, angielski, mandaryński, nepalski i rosyjski) oraz w języku migowym;
  • Rozpowszechnianie lokalnych list kontaktowych struktur i rozwiązań istniejących w ramach powiatów i gmin;
  • Rozpowszechnianie informacji i porad dotyczących bezpieczeństwa dla ofiar przemocy domowej w izolacji;
  • Rozpowszechnianie porad tak, aby sąsiedzi byli czujni i pomocni;
  • Promowanie rozwieszania i dystrybucji informacji w przestrzeniach publicznych, przy współpracy firm dystrybucyjnych, transportu, stacji benzynowych, aptek oraz we współpracy z gminami i służbami publicznymi;
  • Publikacja informacji na temat środków zaradczych przyjętych na stronie internetowej Estamos ON;
  • Rozpowszechnianie wytycznych prewencyjnych, uwrażliwienie świadomości społecznej i wzmacnianie znaczenia ujawniania przestępstw przemocy domowej przez Siły i Służby Bezpieczeństwa, poprzez ich oficjalne portale społecznościowe i regularną współpracę z mediami.
 • Wzmocnienie i zróżnicowanie kanałów ułatwiających składanie wniosków przez ofiary:
 • Udostępnienie krajowej infolinii – 800 202 148 (bezpłatna, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę);
 • Stworzenie nowego adresu e-mail (violencia.covid@cig.gov.pt) dostępnej dla ofiar i specjalistów;
 • Stworzenie przez Fundację Vodafone nowej, bezpłatnej i poufnej linii SMS 3060, aby ofiary mogły wysyłać pisemne prośby o pomoc;
 • Ustanowienie mechanizmu koordynacji między Komisją ds. Obywatelstwa i Równości Kobiet i Mężczyzn (CIG) a siłami bezpieczeństwa, który umożliwia natychmiastowe wysłanie patrolu w celu zweryfikowania na miejscu przypadków uznanych za obarczone wysokim ryzykiem, zwiększając w ten sposób szybkość reakcji na wnioski o pomoc;
 • Wdrożenie przez Policję Bezpieczeństwa Publicznego (PSP) operacji “Solidarność nie ma wieku”, która ma na celu wykrycie przypadków wrażliwości społecznej, o większej podatności fizycznej i psychicznej oraz podejrzeń o przestępstwa przemocy domowej lub innych, które atakują życie lub integralność fizyczną;
 • Stworzenie, również przez PSP, specjalnego adresu mail o charakterze instytucjonalnym (violenciadomestica@psp.pt) w celu ułatwienia składania doniesień o złym traktowaniu i przemocy domowej, a tym samym przyczynienia się do wzmocnienia zapobiegania i zwalczania tego typu przestępstw podczas pandemii COVID-19.
 • Wydawanie publikacji, plakatów i infografii rozpowszechnianych na portalach społecznościowych DGS, zawierających przesłania skierowane do ludności na temat sposobów promowania zdrowych stosunków w kontekście COVIDC19 oraz sposobów zwracania się o pomoc. Inicjatywy te wchodzą w zakres interwencji Narodowego Programu Zdrowia Dzieci i Młodzieży oraz Narodowego Programu Zapobiegania Przemocy w Cyklu Życia, który obejmuje Akcję na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Zagrożonej oraz Akcję na rzecz Zdrowia w zakresie Płci, Przemocy i Cyklu Życia. Wyróżnione zostały następujące tematy:

o Promocja rodzicielstwa i zdrowych relacji;

o Ochrona dzieci i osób najbardziej wrażliwych;

o Jak ofiara może zwrócić się o pomoc.

 

 • Wzmocnienie istniejących struktur i usług wsparcia dla ofiar:
  • Utrzymanie działalności wszystkich służb odpowiedzialnych za wspieranie, udzielanie schronienia i transport ofiar, świadczonych przez Krajową Sieć Wspierania Ofiar Przemocy Domowej, uznanych za usługi podstawowe. Ponadto wydano zalecenia/wyjaśnienia w kontekście sytuacji kryzysowych (zwłaszcza w dziedzinie edukacji i zdrowia), określono potrzeby i reakcje w czasie pandemii i po jej wystąpieniu oraz udoskonalono narzędzia monitorowania, aby umożliwić ścisłe i regularne monitorowanie przypadków w sieci;
  • Otwarcie dwóch tymczasowych, awaryjnych ośrodków opieki, z wolnymi miejscami dla 100 osób;
  • Wydłużenie okresu przyjmowania w schroniskach i reagowania na nagłe przypadki;
  • Zdefiniowanie schematu działania i powiązania między CIG i INEM dla podejrzanych przypadków COVID-19 w strukturach opieki i ochrony;
  • Przyjęcie planów awaryjnych (w tym pomieszczeń izolacyjnych) i planów działania w strukturach wraz z pilnymi środkami zaradczymi, takimi jak:

– Tworzenie/wzmacnianie środków komunikacji/zdalnej pomocy, takich jak wideo-rozmowa, SMS, Messenger, WhatsApp i e-mail, utrzymywanie możliwość bezpośredniej pomocy w nagłych sytuacjach, z zespołami w razie sytuacji awaryjnych pracujących na zmianę;

– Monitorowanie sytuacji w ramach działań następczych z większą regularnością oraz przydzielanie zespołu do pilnych sytuacji i wniosków;

– Bliskie powiązanie z innymi służbami i gminami w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie przyjmowania potrzebujących.

o Nawiązanie partnerstwa z różnymi podmiotami i firmami w celu zagwarantowania usług sieciowych dostaw niezbędnych towarów i zasobów w okresie zagrożenia oraz zapewnienia dzieciom przebywającym w ośrodkach możliwości udziału w zajęciach i na lekcjach zdalnych w szkołach;

o Intensyfikacja działań sił bezpieczeństwa w zakresie przemocy domowej w celu weryfikacji ewentualnych sytuacji wysokiego ryzyka oraz inicjowania działań na rzecz ochrony ofiar, uznając tego rodzaju przestępstwa za priorytetowe;

 • Zacieśnienie współpracy między krajowym programem zdrowia psychicznego a krajową siecią wsparcia dla ofiar przemocy domowej w celu zapewnienia szybkiego wsparcia dla ofiar przemocy domowej ze strony regionalnych i lokalnych służb zdrowia psychicznego;
 • Dostarczenie wszystkim komisjom ds. ochrony dzieci i młodzieży szczegółowych wytycznych dotyczących procedur w przypadkach przemocy domowej podczas pandemii;
 • Mobilizacja wszystkich partnerów gospodarki społecznej, angażujących wszystkich specjalistów w identyfikację i kierowanie przypadków przemocy domowej, w szczególności w odniesieniu do ofiar szczególnie narażonych, osób starszych, dzieci i młodzieży;
 • Decyzja, w kontekście uwolnienia środków ze zwrotów w ramach PT2020 oraz w celu wsparcia, w drodze wyjątku, płynności podmiotów, o dokonaniu płatności w formie zaliczek na poczet wniosków o zwrot złożonych przez beneficjentów (niniejsza decyzja w sprawie płatności jest wydawana po upływie 30 dni roboczych);
 • Organizacja w maju 2020 roku spotkania z organizacjami zajmującymi się interwencją w kwestii okaleczaniem żeńskich narządów płciowych, którego celem była refleksja nad rzeczywistością w kontekście pandemii oraz określenie potrzeb i reakcji w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Pragnę również podkreślić, że w dniu dzisiejszym odbędzie się prezentacja Paktu Przeciwko Przemocy przez Komisję na rzecz Obywatelstwa i Równości Płci. Wirtualną prezentację, rozpoczynającą się o godz. 16.00 (15.00 w Portugalii kontynentalnej), można śledzić na platformie Zoom pod adresem https://us02web.zoom.us/j/87914826453, z udziałem J. E. Pani Minister Stanu Rady Ministrów oraz J.E. Pani Sekretarz Stanu ds. Obywatelstwa i Równości.

                                                                                  Luís Cabaço

                                                                   Ambasador Portugalii w Warszawie

                                                                                   25 listopada 2020

Komunikat nadzwyczajnej Rady Ministrów Portugalii z dnia 20 listopada 2020 r.

 1. Rada Ministrów zatwierdziła dekret regulujący ogłoszenie przez Prezydenta Republiki stanu wyjątkowego na 15 dni, od godziny 00:00 w dniu 24 listopada do 23:59 w dniu 8 grudnia.

Ponieważ sytuacja epidemiologiczna nie jest jednolita na całym terytorium kraju, istotne jest dostosowanie środków do sytuacji i zróżnicowania ich w każdej gminie w celu stopniowego zwiększenia intensywności stosowanych ograniczeń w zależności od poziomu zagrożenia, które może być umiarkowane, wysokie, bardzo wysokie lub skrajne.

W odniesieniu do całego terytorium kraju zostały wprowadzone następujące środki:

 • obowiązkowe korzystanie z maski w miejscu pracy;
 • dodatkowy wolny dzień dla działalności dydaktycznej i apel do pracodawców o dni wolne dla pracowników sektora prywatnego w dniach 30 listopada i 7 grudnia;
 • ograniczenie przepływu osób między gminami w dniach od 27 listopada do 2 grudnia oraz między 4 grudnia a 8 grudnia.

Gminy umiarkowanego ryzyka:

 Aguiar da Beira, Alandroal, Alcoutim, Aljezur, Aljustrel, Almodôvar, Alpiarça, Alter do Chão, Alvaiázere, Alvito, Arraiolos, Avis, Barrancos, Beja, Bombarral, Borba, Caldas da Rainha, Carrazeda de Ansiães, Carregal do Sal, Castanheira de Pêra, Castelo de Vide, Castro Marim, Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Ferreira do Zêzere, Figueiró dos Vinhos, Fornos de Algodres, Fronteira, Góis, Golegã, Gouveia, Loulé, Lourinhã, Mação, Marvão, Mértola, Moimenta da Beira, Monchique, Moura, Mourão, Óbidos, Odemira, Olhão, Oliveira do Hospital, Ourique, Pedrógão Grande, Pinhel, Portel, Santa Comba Dão, Santiago do Cacém, São Brás de Alportel, Sernancelhe, Sertã, Silves, Sousel, Tábua, Tabuaço, Tavira, Vendas Novas, Vidigueira, Vila de Rei, Vila Flor, Vila Real de Santo António, Vila Velha de Ródão e Vouzela. 

Gminy wysokiego  ryzyka:

Albufeira, Alcácer do Sal, Alcobaça, Alcochete, Alenquer, Almeida, Almeirim, Anadia, Ansião, Arronches, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Batalha, Benavente, Cadaval, Campo Maior, Castelo Branco, Castro Daire, Chamusca, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Cuba, Elvas, Entroncamento, Estremoz, Évora, Faro, Gavião, Grândola, Idanha-a-Nova, Lagoa, Lagos, Leiria, Lousã, Mafra, Marinha Grande, Melgaço, Mesão Frio, Mira, Miranda do Douro, Moita, Monção, Monforte, Montalegre, Montemor-o-Novo, Montemor-o-Velho, Montijo, Mortágua, Nelas, Palmela, Paredes de Coura, Penalva do Castelo, Penedono, Peniche, Peso da Régua, Ponte da Barca, Ponte de Sor, Portimão, Porto de Mós, Redondo, Ribeira de Pena, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, São João da Pesqueira, Sardoal, Serpa, Sesimbra, Sobral de Monte Agraço, Soure, Terras de Bouro, Tomar, Tondela, Torres Novas, Torres Vedras, Trancoso, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila do Bispo, Vila Nova da Barquinha, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Poiares, Vila Viçosa, Vimioso, Vinhais e Viseu.

Zasady obwiązujące dla tych gmin:

 • zakaz przebywania w miejscach publicznych w godzinach od 23.00 do 5.00;
 • obowiązek pracy zdalnej;
 • utrzymanie nakazu zamknięcia instytucji o godzinie 22.00, z wyjątkiem restauracji, instytucji kultury oraz klubów fitness, które mogą działać do godziny 22.30.

Gminy o bardzo wysokim ryzyku:

Abrantes, Águeda, Albergaria-a-Velha, Alijó, Almada, Amadora, Arcos de Valdevez, Arganil, Armamar, Aveiro, Azambuja, Baião, Boticas, Bragança, Cabeceiras de Basto, Cantanhede, Cartaxo, Cascais, Chaves, Constância, Coruche, Covilhã, Esposende, Estarreja, Figueira da Foz, Fundão, Guarda, Ílhavo, Lamego, Lisboa, Loures, Macedo de Cavaleiros, Mangualde, Mealhada, Mêda, Miranda do Corvo, Mirandela, Mogadouro, Mondim de Basto, Mora, Murça, Murtosa, Nazaré, Nisa, Odivelas, Oeiras, Oleiros, Oliveira de Frades, Oliveira do Bairro, Ourém, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penamacor, Penela, Pombal, Ponte de Lima, Proença-a-Nova, Reguengos de Monsaraz, Resende, Sabrosa, Sabugal, Santa Marta de Penaguião, São Pedro do Sul, Sátão, Seia, Seixal, Setúbal, Sever do Vouga, Sines, Sintra, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vagos, Valpaços, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Paiva, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Vila Verde.

Gminy o najwyższym ryzyku:

 Alcanena, Alfândega da Fé, Amarante, Amares, Arouca, Barcelos, Belmonte, Braga, Caminha, Castelo de Paiva, Celorico da Beira, Celorico de Basto, Cinfães, Crato, Espinho, Fafe, Felgueiras, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Gondomar, Guimarães, Lousada, Maia, Manteigas, Marco de Canaveses, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Ovar, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Portalegre, Porto, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra, Valença, Valongo, Vieira do Minho, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia e Vizela.

Dla powyższych list gmin obu najwyższych poziomów ryzyka wprowadzono następujące ograniczenia:

 • zakaz przebywania w miejscach publicznych w godzinach od 23.00 do 5.00 od pn.do pt.;
 • zakaz przebywania w miejscach publicznych w godzinach od 13.00 do 5.00 w soboty, niedziele oraz w święta;
 • w dniach 30 listopada i 7 grudnia wszystkie sklepy mają być zamykane o godz. 15.00.
 1. Zatwierdzono również dekret zmieniający nadzwyczajne i tymczasowe środki dotyczące pandemii choroby Covid-19. Wśród zatwierdzonych zasad wyróżniają się następujące:
 • przedłużenie, do dnia 31 grudnia 2021 r., ważności orzeczeń lekarskich o niezdolności do pracy;
 • przyspieszenie procedury zatrudniania lekarzy niektórych specjalności, ze zwolnieniem z wszelkich formalności, do dnia 31 grudnia 2020 r;
 • zwiększenie o jeden dzień roboczy urlopu za każde pięć dni urlopu należnego w 2020 r. lub w 2019 r., który nie zostanie wykorzystany do końca 2020 r., z powodów związanych z koniecznością świadczenia usług na rzecz pracowników służby zdrowia;
 • możliwość przyjmowania darowizn w ramach reżimu patronackiego przez jednostki służby zdrowia Narodowej Służby Zdrowia o charakterze korporacyjnych podmiotów publicznych, a także darowizn z Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Centralnej Administracji Systemu Ochrony Zdrowia;
 • możliwość wsparcia ze strony samorządów dla istniejących prawnie podmiotów i organów związanych z walką z pandemię Covid-19 lub ożywieniem gospodarczym w kontekście pandemii;
 • rozszerzenie zakresu systemu pracy zdalnej dla gmin uznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia za gminy wysokiego, bardzo wysokiego i skrajnego ryzyka, dla pracowników tam mieszkający lub pracujących w tych gminach;
 • System pracy zdalnej jest obowiązkowy w przypadkach, gdy pracownik jest objęty obniżoną odpornością i przewlekle chory lub niepełnosprawny o 60% lub więcej i ma na utrzymaniu dziecko lub inną osobę poniżej 12 roku życia lub, niezależnie od wieku, niepełnosprawną lub przewlekle chorą, w gminach uznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia jako obszary o umiarkowanym ryzyku lub obszary terytorialne, gdzie sytuacja epidemiologiczna to uzasadnia;
 • możliwość płacenia podatku od wartości dodanej w ratach w listopadzie 2020 r. oraz składek na ubezpieczenie społeczne za listopad i grudzień 2020 r.
 1. Ponadto wydano dekret przyznający odszkodowania pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w zwalczanie pandemii choroby Covid-19, w okresie, w którym ogłoszony został stan klęski żywiołowej, która uzasadniła ogłoszenie stanu wyjątkowego.:
 • Jeden dzień urlopu za każdy okres 80 godzin normalnej pracy faktycznie wykonanej we wspomnianym okresie;
 • – Jeden dzień urlopu za każdy okres 48 godzin nadliczbowych rzeczywiście przepracowanych w danym okresie;
 • – Premia za wyniki, wypłacana jednorazowo, odpowiadająca wartości odpowiadającej 50 % miesięcznego wynagrodzenia podstawowego pracownika.

.

 

Azory – obowiązkowy test na COVID-19

W dniu 19 listopada został opublikowany regionalny dekret regulacyjny nr 24/2020/A, Diário da República n. 226/2020, seria I z lat 2020-11-19, który reguluje w autonomicznym regionie Azorów wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie SARS-CoV-2 dla osób pragnących wjechać na terytorium kraju lub z niego wyjechać, w sytuacji przewidzianej w dekrecie nr 8/2020 z dnia 8 listopada, w którym ogłoszono stan wyjątkowy na całym terytorium kraju.

Pasażerowie, którzy podróżują na Azory SARS-CoV-2 drogą powietrzną i którzy pochodzą z obszarów uznawanych przez Światową Organizację Zdrowia za obszary, na których występuje aktywne przenoszenie wirusa SARS-CoV-2 przez społeczność lokalną lub z aktywnymi łańcuchami przenoszenia wirusa SARS-CoV-2, są zatem zobowiązani do przedstawienia przed wejściem na pokład, w formie cyfrowej lub papierowej, dokumentu wydanego przez laboratorium, krajowe lub międzynarodowe, w celu przeprowadzenia badania diagnostycznego na SARS-CoV-2 z wynikiem negatywnym na 72 godziny przed podróżą.

Niniejszy dekret regionalny wchodzi w życie w dniu 20 listopada, i pozostanie w mocy tak długo, jak będzie obowiązywał dekret 8/2020 z dnia 8 listopada, w którym zostanie ogłoszony stan wyjątkowy, o którym mowa.

Diploma: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148963303/details/maximized?serie=I&day=2020-11-19&date=2020-11-01

 

 

Stan wyjątkowy w Portugalii w dniach 9 – 23 listopada 2020

Komunikat nadzwyczajnej Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2020 r.
1. Rada Ministrów zatwierdziła dziś dekret wprowadzający w życie ogłoszenie przez Prezydenta Republiki stanu wyjątkowego na 15 dni, od godziny 00:00 w dniu 9 listopada do godziny 23:59 w dniu 23 listopada. 

Na mocy powyższego rozporządzenia wprowadzono następujące zakazy:

 • zakaz poruszania się w gminach o wysokim ryzyku, w miejscach publicznych i na ulicach codziennie między 23.00 a 05.00, a także w soboty i niedziele między 13.00 a 05.00, z wyjątkiem pilnych i uzasadnionych sytuacji;
 • możliwość dokonywania pomiarów temperatury ciała środkami nieinwazyjnymi w ramach kontroli dostępu do miejsca pracy, służb lub instytucji publicznych, placówek oświatowych oraz pomieszczeń handlowych, kulturalnych lub sportowych, środków transportu, w obiektach mieszkalnych, placówkach służby zdrowia, zakładach karnych lub ośrodkach oświatowych, a także dostępu do kontrolowanego miejsca, może zostać uniemożliwiona w każdym przypadku, gdy odmawia się dokonania pomiaru temperatury ciała lub gdy dana osoba wykazuje wynik wyższy od normalnej temperatury ciała;
 • Mogą być poddani obowiązkowi badań diagnostycznych SARS-CoV-2: pracownicy, użytkownicy i odwiedzający zakłady opieki zdrowotnej i struktury mieszkaniowe dla osób starszych, jednostki zintegrowanej opieki ciągłej RNCCI oraz inne ośrodki przeznaczone dla osób starszych, dzieci,  młodzieży i osób niepełnosprawnych, pracownicy Służby  Więziennej, . To samo dotyczy użytkowników i pracowników Dyrekcji Generalnej ds. Resocjalizacji  i młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczo-edukacyjnych oraz osoby ich odwiedzające, pracownicy instytucji szkolnictwa wyższego, jak również osoby wjeżdżające i wyjeżdżające z terytorium kraju  drogą powietrzną lub morską, a także osoby pragnące dostać się do miejsc określonych przez systemy Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia (DGS);
 • wzmocnienie zdolności organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w zakresie badań przesiewowych;
 • możliwość przejęcia sektora prywatnego i społecznego;
 • mobilizacja zasobów ludzkich na potrzeby kontroli pandemii.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=380