Komunikat Rządu Portugalskiego z okazji Dnia Praw Człowieka

Komunikat Rządu Portugalskiego z okazji Dnia Praw Człowieka

67. Rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – 10 grudnia 2015 

W dniu, który jest obchodzony jako 67. rocznica ustanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 10 grudnia 1948, Rząd Portugalski włącza się w pełni w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i odnawia swoje zobowiązanie co do respektowania podstawowych praw zawartych w Konstytucji i w Konwencjach Praw Człowieka, których Portugalia jest sygnatariuszem.

Dzień 10 grudnia, w tym roku ma swoje specjalne znaczenie. Rozpoczyna obchody 50. Rocznicy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, przyjętych w 1966r, które wraz z Powszechną Deklaracją stanowią Międzynarodową Kartę Praw Człowieka.

Jako członek Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, w latach 2015-2017, Portugalia będzie kontynuować swój mandat promując jego charakter jako indywidualny, powszechny, niepodzielny, niezbywalny i współzależny od wszystkich praw człowieka.  Prawo do wykształcenia i prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne, wykluczenie przemocy wobec kobiet i wszelkich form dyskryminacji, ochrona praw dziecka i osób niepełnosprawnych, jak również zniesienie kary śmierci, są sprawami priorytetowymi dla portugalskiego uczestnictwa w Radzie Praw Człowieka i na forach międzynarodowych, w których Portugalia jest aktywnym uczestnikiem.

Przeciw uciążliwym i codziennym wyzwaniom jakie niesie wojna, niepewność lub brak środków i biedę w tak wielu częściach świata, Portugalia nieustannie będzie dążyć do obrony godności i wartości człowieka i do całkowitej ratyfikacji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, której treść pozostaje w pełni aktualna dziś tak jak była w 1948r. 

BANIF

Komunikat Ministra Finansów z dnia dzisiejszego:

“Plan restrukturyzacji Banif, tak jak to jest podane do publicznej wiadomości, jest obecnie analizowany przez Europejską Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji. Jednocześnie proces sprzedaży Banku na rynkach międzynarodowych jest przeprowadzany przez Radę Nadzorczą. Rząd, w ramach swoich kompetencji, towarzyszy rozwojowi tych procesów, gwarantując zaufanie do systemu finansowego, pełną ochronę depozytarjuszy, warunki finansowania gospodarki i najlepszą ochronę udziałowców.”